Хоћемо...
zastava_srbija

ПРАВДУ - да свима буде загарантована лична и имовинска безбедност, као и заштита основних и законских права - да свако добије онолико колико њему/њој припада према уложеном знању, способностима, раду и заслугама на основу принципа уговором утврђене тржишне и законске расподеле вредности и добара

ЈЕДНАКОСТ - да су сви грађани једнаки пред законом и судом

СЛОБОДУ - да је свако слободан да тражи сопствену срећу поштујући законе и према својој мери, уколико исто право на слободу не угрожава другоме

СОЛИДАРНОСТ - да се помажу у складу са могућностима сиромашни, незапослени, страдалници, прогнаници, злостављани и талентовани

We want...
zastava_engleska

JUSTICE - that everyone has guaranteed personal and property protection, as well as protection of basic and legal rights - that everyone can get as much as it belongs to him/her according to invested knowledge, performance, work and merits based on principles of contracted market and legal share of goods and values

EQUALITY - that every citizen is equal before the law and the court

FREEDOM - that everyone are free to pursuit its own happiness as long as they respects the laws and according to his/hers own perception, as much as they do not harass someone else’s freedom

SOLIDARITY - that we have to help according to our possibilities pour, unemployed, internal displaced persons, victims of disaster or violence